Do poprawnej pracy strona wymaga plików Cookies.Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie

Kontakt
Adres:
Szkoła Podstawowa nr 25
im Juliusza Słowackiego
41-218 Sosnowiec
ul.Ignacego Krasickiego 1

Telefon:
32 292-80-18
Fax:
32 263-94-13

Email:
sp25@sosnowiec.edu.pl

Dojazd:

Wyświetl większą mapę


BIP

SZKOŁA PROMUJACA ZDROWIE
2015-10-04 13:44:21

SZKOLNY  PROGRAM  PROMOCJI  ZDROWIA na lata  2015/2018

„Zdrowie najwyższą wartością, naszym prawem i obowiązkiem”

Koordynatorzy programu - Bożena Strzałkowska- nauczyciel wychowania fizycznego

                            - Małgorzata Dyczkowska -nauczyciel języka angielskiego, pedagog

                            -Joanna Kwiecińska- bibliotekarz

            Każdy wykształcony Polak zna dobrze hasło: „ Promocja zdrowia”, ale czy ma to jakiś wpływ na jego zdrowy styl życia?

Promocja zdrowia jest dyscypliną nauki i sztuką wspomagania ludzi w dokonywaniu zmian w ich życiu, aby mogli zbliżyć się do optimum swego zdrowia.(wg O’Donnella). Zdrowie to przecież nie choroba, ale dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne, a co za tym idzie pełna gotowość do nauki, pracy, chęć do uprawiania sportu. Bezpieczeństwo to troska o siebie i innych, to udzielanie pierwszej pomocy, prowadzenie higienicznego trybu życia. Zdrowe środowisko to świadome podążanie w kierunku zdrowego odżywiania się i życia w zgodzie z naturą. Im większa świadomość i wiedza na ten temat, tym mniejsze niebezpieczeństwo ulegania uzależnieniom.

Nadrzędnym celem w naszej szkole jest bezpieczeństwo i  wypracowanie właściwych relacji społecznych oraz wszechstronny rozwój osobowości ucznia, a co za tym idzie przygotowanie go do życia we współczesnym świecie. Szczególną troską otaczamy dzieci, które znalazły się z różnych powodów w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Naszym celem jest również kształcenie twórczego zaangażowania uczniów, inspirowanie do kreatywności. Uczymy aktywnego działania i współpracy. Szkoła umożliwia rozwój zainteresowań i indywidualnych zdolności uczniów poprzez organizację szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych oraz umożliwienie uczniom udziału w konkursach i zawodach.

Atutem naszej szkoły jest jej kameralność:

- uczniowie nie są anonimowi, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa dzieci i ich rodziców,

- szkoła zapewnia pomoc pedagogiczno- psychologiczną,

- szkoła dysponuje salą gimnastyczną, salą korekcyjną, biblioteką z częścią czytelniczą, pracownią komputerową, stołówką, harcówką, świetlicą,

-przy szkole działa świetlica socjoterapeutyczna „Słoneczko” oraz Uczniowski Klub Sportowy UKS Judo „25” Sosnowiec,

- szkoła zapewnia szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych.

            Promocja zdrowia to jedno z zadań szkoły, dlatego też decyzją Rady Pedagogicznej postanowiliśmy kontynuować program  „Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie”- II stopień.

W codziennym życiu szkoły obserwujemy niepokojące zjawiska takie jak: brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, złe nawyki żywieniowe, brak regularnej rekreacji ruchowej oraz zaangażowania w uprawianie sportu. Uznajemy, iż poważnym problemem wśród dzieci i dorastającej młodzieży jest nieumiejętność zaplanowania wolnego czasu. Najwięcej czasu spędzają w kontakcie z mediami korzystając z telefonu, komputera, telewizji, co w konsekwencji doprowadza do braku realnego kontaktu z otoczeniem oraz uzależnień.

  Dlatego też uznaliśmy za konieczne przystąpienie do programu, który obejmuje wiele działań nie tylko prozdrowotnych, ale również chroniących dzieci i młodzież przed zagrożeniami współczesnego świata.

Charakterystyka programu:

Program „Zdrowie najwyższą wartością, naszym prawem i obowiązkiem” powstał w oparciu o główny cel programu Szkoły Promującej Zdrowie.

Podstawą programu jest Rozporządzenie MENiS z dnia 28 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników.

            Program oparty jest na celach i założeniach edukacji prozdrowotnej umieszczonych w:

            -Narodowym Programie Zdrowia

            -Programie Szkoły Promującej Zdrowie

            -Programie Profilaktyki

            -Programie Wychowawczym Szkoły.

Cele podejmowanych działań:

 • Stworzenie szkoły bezpiecznej, zdrowej i przyjaznej uczniom
 •  Zapewnienie możliwie jak najlepszych warunków do pracy i wypoczynku
 • Wdrażanie do działania na rzecz środowiska
 • Stworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego
 • Uświadomienie odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie innych
 • Rozwijanie świadomości w zakresie racjonalnego odżywiania się
 • Promocja zdrowej żywności
 • Promowanie zdrowia poprzez aktywność fizyczną oraz czynny wypoczynek na świeżym powietrzu
 • Dbałość o higienę osobistą oraz czystość i estetykę najbliższego otoczenia
 • Wskazanie wpływu nałogów na zdrowie człowieka
 • Kształtowanie właściwej postawy wobec zagrożeń medialnych i uzależnień
 • Stworzenie szkoły przyjaznej dziecku poprzez emocjonalne wsparcie i właściwe relacje nauczyciel – uczeń, rodzic-nauczyciel
 • Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców oraz pozyskiwanie ich jako sojuszników do wspólnych działań wychowawczych i profilaktycznych
 •  Propagowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie wśród uczniów, nauczycieli, rodziców.

Autor: koordynatorzy programu